فرهنگ جامع

instalment of rent

قانون ـ فقه : اقساط مال الاجاره