فرهنگ ترمولوژی

چک وعده دار

چکی که صادر کننده برای وصول آن مدت تعیین کرده باشد.