فرهنگ ترمولوژی

چوب زن حراج

به شخصی اطلاق میشود که چوب حراج با اوست و عرضه ی حراج به عهده ی اوست و از طرف ادارات دولتی برای این امر گماشته میشود.