در لغت به معنی چرکنویس آمده و در حقوقی نامه موقتی است که پیشنهاد مضمون نامه را در ان نوشته و پس از تصویب وزیر یا رئیس اداره انرا پاکنویس کرده به امضا می رساند و به اجرا میگذارند.