فرهنگ ترمولوژی

پرونده ثبتی

پرونده ای است که پس از وصول اظهارنامه ثبتی با اداره ثبت در بایگانی آن اداره تشکیل میگردد و مشتمل از اظهارنامه و اوراق و اسناد مربوط به پلاک مورد تقاضای ثبت میباشد.