فرهنگ ترمولوژی

پروانه اکتشاف

مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر میشود. (بند ج ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)