در لغت به معنی مداخله بی جهت در کاردیگران عنوان گردیده و در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق میگردد که در عقد ،مال غیر رابدون ابن که از طرف مالک اذن داشته باشدموضوع معامله قرار دهد.