فرهنگ ترمولوژی

فوت ناشی از قیود خدمت

کسانی که در حین انجام وظیفه یا به سبب خدمت در اثر حوادث کشته شده یا فوت نمایند فوت آنان فوت ناشی از قیود خدمت خواهد بود. (ماده 8 آییننامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح و ژاندارمری مصوب 1/11/1337)