فرهنگ ترمولوژی

فروش اقساطی

به بیعی اطلاق میگردد که ثمن آن بوعده و در چند قسط باشد و مترادف نسیه عنوان گردیده است.