در اصطلاح حقوقی به حادثه ای که به صورت غیر مترقبه و غیر قابل اجتناب اطلاق میگردد که در اثر آن انجام تعهد مقدور نباشد ،مهمترین اثر فرس ماژر بری شدن متعهد میباشد در مقابل متعهد له.