فرهنگ ترمولوژی

فرزند خواندگی

به عمل حقوقی اطلاق میگردد که به موجب آن رابطه فرزندی به صورت صوری بین دو شخص ایجاد میشود که یکی فرزند خواه و دیگری فرزند خوانده عنوان میگردد.