فرهنگ ترمولوژی

فرجام خوانده

در آیین دادرسی مدنی به کسی اطلاق میگردد علیه او دعوی فرجامی طرح شده باشد.