فرهنگ ترمولوژی

فرجام خواسته

در دادرسی مدنی به حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده اطلاق میگردد ،همچنین موردی از دعاوی فرجامی است که خواهان یا مدعی از دیوان تمیز میخواهد.