فرهنگ ترمولوژی

فرجام تبعی

در اصطلاح دادرسی فرجامی است خوانده دعوی فرجامی قبل از صدور رأی فرجامی نسبت به حکم مورد شکایت فرجامی تبعا ارائه میدهد ولو اینکه مدت مقرر برای آن گذشته باشد.