فرهنگ ترمولوژی

فرار با توطئه

فراری که با تبانی بین بیش از دو نفر نظامی به عمل آید فرار با توطئه محسوب میشود. (ماده 365 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318)