به مالی اطلاق می گردد که زن در طلاق خلع به شوهر پرداخت میکند برای طلاق دادن زن.

فدیه مالی مشخص است که برای رهایی اسیران یا جبران عمل فوت شده یا جریمه ارتکاب برخی محرمات، توسط شرع اسلام، وضع شده‌است. فدیه در لغت به معنای مال پرداختی برای آزادی اسیر است و با اصطلاحی وسیعتر به هر مالی که برای رهایی از هر مشکلی داده شود، گفته می‌شود. این اصطلاح در علم فقه اسلامی، مالی است که برای جبران خطا، جبران عبادت فوت شده و یا عقوب بر ارتکاب محرمات وضع می‌شود.