فرهنگ ترمولوژی

غیر نظامیان

غیرنظامیان کارمندانی هستند که مطابق قوانین استخدام کشوری و یا مقررات اختصاصی استخدام مربوطه در نیروهای مسلح انجام وظیفه میکنند. (بند ب ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)