به امر یا چیزی که وجاهت شرعی نداشته باشد اطلاق میگردد که شامل باطل و جرم میگردد.