در این اساسنامه منظور از (غله) گندم، جو، ذرت و موادی که از کالاهای مزبور به دست میآید ... (از تبصره ماده 2 اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور مصوب30/3/1352)

واژه های نزدیک