در اصطلاح حقوقی غلبه به این معنی است که اکثر افراد یک صنف یا نوع دارای آن ویژگی و یا ماهیت باشند.