عبارت است از کاشتن نهال برای حفاظت خاک در مقابل فرسایش (بند 22 آییننامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)