فرهنگ ترمولوژی

غرامت دستمزد

غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق میشود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود. (بند 9 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)