در اصطلاح فقهی به تجاوز بدشمن پس از دادن امان اطلاق میگردد.