در لغت به معنای خدعه و نیرنگ،فریب و بی عدالتی و در اصطلاح حقوقی به بهم خوردگی تعادل ارزش عوضین است به طوری که موجب ضرر یک طرف عقد شود و نتیجه ی آن فساد مال مولی علیه میگردد.