در لغت به معنی چشم و دیده ،اصل و مشابه،جوهر و ذات معنی شده و در اصطلاح حقوقی منظور از عیناشیاء مادی مستقل مانند گوسفند و همچنین ذات هرچیز ،نفس شیء نیز عنوان گردیده

واژه های نزدیک