فرهنگ ترمولوژی

عهدنامه و موافقتنامه

عبارت از سندی است که بین دو یا چند دولت منعقد میشود و ایجاد تعهد برای آنها نماید و فسخ یک جانبه آن (در صورت عدم پیشبینی در متن سند) موجب مسئولیت متخلف میگردد. (بند 21 آییننامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)