عقد عبارتاست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 183 قانون مدنی)

عقد ممکن‌است به این موارد اشاره داشته باشد:

  • عقد نکاح٬ یا پیمان زناشوئی
  • خطبه عقد
  • قرارداد ٬ قرارداد