عدالت در لغت به معنایانصاف، برابری، داد، دادگری، دادگستری است و در اصطلاح حقوقی به معنایترک جرایم بزرگ و اصرار نورزیدن بر جرایم کوچک و رعایت مروت عنوان گردیده است.

عدالت به پهن‌ترین حس آن، اصلی است که مردم آنچه شایستگی اش را دارند، دریافت می کنند، با تفسیر آنچه که بعنوان "شایسته" است تحت تأثیر از میدان‌های پرشماری، با بسیاری دیدگاه‌ها و پرسپکتیوهای دیگرسان، در بر گیرنده مفهوم‌های درستیِ اخلاقی بر پایه اخلاقیات، عقلانیت، قانون، دین، ​​انصاف و عدالت. همچنین دادمندی را در فلسفه «هر چیز در جای خود» معنی کرده‌اند.