به ظنونی اطلاق میگردد که دلیل صحت استناد به آنها استدلال معروف به دلیل انسداد باشد.