طلاق بائن آن است که زوج حق رجوع ندارد اعم از اینکه مطلقه عدّه داشته باشد یا نه 1-طلاق قبل از دخول 2- طلاق صغیره 3- طلاق یائسه ،این سه قسم از طلاق بائن عُدّه ندارد.در طلاق باین برای شوهر حق رجوع نیست. (ماده 1144 قانون مدنی)