در لغت به معنیچیزی که به چیز دیگر پیوسته باشد، عنوان گردیده مترادف پیوست بیان گردیده.

واژه های نزدیک