به مسئولیت که در اثر تصرف مال غیر بدون مجوز قانونی ایجاد میشود اطلاق میگردد،