در اصطلاح حقوقی عقد ضمان هر گاه معلق باشد آنرا ضمان معلق نامند.