در اصطلاح حقوقی هرگاه شخصی مالی را که قانونا حق ندارد معامله کند را به دیگری منتقل نماید به طوری که منتقل الیه از غیر قانونی بودن آن مطلع نباشد قانونا باید مال را به مالک اصلی آن رد کند و اگر مال به هر طریقی تلف گردد و یا از آمن منتفع شود در مقابل مالک اصلی مسئول میباشد ولی هر آنچه را که پرداخت نموده میتواند از ناقل مطالبه نماید.