در اصطلاح حقوقی به ضمانی اطلاق میگردد که تأدیه آن مؤجل نباشد.