به ضمانی اطلاق میگردد که مستقیما از عقد ناشی شده و هدف اصلی متعاقدین بوده است.