فرهنگ ترمولوژی

ضمانت نامه ملکی

به ضمانت نامه ای اطلاق میگردد که ضامن ملک معینی را به وثیقه میدهد.