فرهنگ ترمولوژی

ضمانت نامه بانک

در مقابل ضمانت نامه شخصی بوده و به معنای ضمانت نامه ای است که بانک متعهد آن میباشد.