به عذری اطلاق میگردد که به موجب آن ارتکاب پاره ای از امور ممنوعه مجاز طلقی میگردد.