به ضرری اطلاق میگردد که به شرف و عرض و حیثیت کسی وارد آید.