در اصطلاح حقوقی به ضرری اطلاق میگردد که در آینده حادث خواهد شد.