فرهنگ ترمولوژی

ضرب و جرح غیرعمد

در اصطلاح حقوقی ضرب و جرحی که ناشی از تخطی باشد را شامل میشود.