فرهنگ ترمولوژی

ضامنین تضامنی

به چند نفر ضامن که مسئولیت تضامنی دارند اطلاق میگردد.