فرهنگ ترمولوژی

صندوق توسعه کشاورزی

صندوق توسعه کشاورزی ایران که در این اساسنامه صندوق نامیده میشود طبق قانون شرکت سهامی است و به موجب قوانین مربوط به تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب سالهای 1345 و 1347 و این اساسنامه به صورت بازرگانی اداره میشود و در مواردی که در قوانین مذکور و این اساسنامه پیشبینی لازم نشده باشد تابع قانون بانکی و پولی کشور و قانون تجارت خواهد بود. (ماده 1 اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب 14/8/1351)