در لغت به معنی انباز ،حصهدار و سهیم معنی شده و در اصطلاح حقوقی به کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیئی یا اشیاء معینی به نحو اشاعه ذی حق است، اطلاق میگردد.

شریک یا پارتنر (Partner) ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • شراکت
  • شریک
  • شریک
  • اورنج اسرائیل
  • سیتروئن برلینگو
  • هوندا اورثیا
  • مورد خاص
  • شریک جنسی