فرهنگ ترمولوژی

شرکت ایرانی

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است. (ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 11/3/1310)