در لغت به معنی آیین،دین،شریعت و.. تعبیر گسته و در اصطلاح حقوقی به معنی قانون است.

واژه های نزدیک