شرطی است که به موجب آن شخص (مشروط علیه) به فعل یا ترک عملی تعهد مینماید.