عبارت است از یک عمل اداری که منع قانونی ندارد و بدون اینکه عقدی منعقد گردد باعث ایجاد تعهد در مقابل غیر میشود