در لغت به معنای دیدن و مشاهده کردن و همچنین به معنای گواهی و شهادت دهنده عنوان گردیده و در اصطلاح حقوقی کسی است که شهادت بر امری می دهد.

شاهد یا گواه کسی است که دربارهٔ یک موضوع اطلاعات دارد. در حقوق، شاهد کسی است که داوطلبانه یا تحت فشار، مدارک توصیفی، چه شفاهی و چه کتبی، دربارهٔ آنچه که می‌داند یا ادعا می‌کند که می‌داند، ارائه می‌دهد.